TREEBREEDEX

Europos sąjungos BPD 6 mokslo programa TREEBREEDEX: Medžių pagerinimo veikiantis modelinis tinklas konkurencingai, daugiafunkcinei ir tvariai Europos miškininkystei

TREEBREEDEX: a working model network of tree improvement for competitive multifunctional and sustainable European forestry

 

,

 
 • Projekto trukmė 2006.06 - 2010.06 m.
 
 • Projekto tipas – Tyrimų infrastruktūros akcija, integruojanti veikla įgyvendinama kaip koordinuota akcija.
 
 • Dalyvauja 27 miško genetikos ir selekcijos institucijos iš 18 Europos Sąjungos šalių.
 
 • Bendas projekto finansavimas 2,8 mln. Eurų.
 
 • Koordinuoja – INRA, Miško medžių pagerinimo, genetikos ir fiziologijos departamentas
  Ardon,  OLIVET CEDEX, Prancūzija, koordinatorius - dr. Luc Paques.
 
 • Lietuvą projekte atstovauja Lietuvos miškų institutas, vadovas dr.(HP) Alfas Pliūra, vykdytojai dr.Virgilijus Baliuckas,  dr. Darius Danusevičius ir kt.
 
 • Projekto tikslas - plėtoti kooperaciją Europoje tarp miško genetikų ir selekcininkų, pakelti selekcijos ir taikomųjų  genetinių tyrimų kokybės lygį visoje Europoje, integruoti selekcinius tyrimus į kooperatyvų veiklą, atverti esamas infrastruktūras platesnei mokslinei visuomenei miškininkystėje ir žemės ūkyje bei biologijoje (įskaitant mediciną ir farmaciją). Šiems tikslams įgyvendinti sukurtas Virtualusis Europos miško selekcijos centras.
   
 
 • Projekto veiklos schema:
 


Per TREEBREEDEX programos 4-is vykdymo metus geoinformacinių ir internetinių technologijų pagrindu sukurtame Europos virtualiame miško selekcijos centre tarpusavyje susietų duomenų bazių pagalba integruojama informacija apie visoje Europoje atrinktus miško genetinius išteklius (populiacijas, šeimas, klonus ir kt.), įkurtus eksperimentinius objektus (lauko kolekcijas, eksperimentinius želdinius, sėklines plantacijas ir kt.), miško selekcijos ir genetikos institucijas, personalą, infrastruktūrą ir įrangą, projektus, publikacijas ir kt. Šiame centre registruota virš 250 miško genetikų ir selekcininkų, iš kurių apie 190 gali laisvai naudotis duomenų bazėse esama informacija. Virtualaus selekcijos centro duomenų bazės 2010 metais pildytos nauja informacija ir šiuo metu jose sukaupta išsami informacija apie 7077 selekcinius-genetinius eksperimentinius želdinius ir kolekcijas visoje Europoje, 296730 atrinktus miškuose ir išbandomus genetinius vienetus - provenencijas, populiacijas, šeimas, klonus ir kt. Šis centras sudaro geresnes galimybes plėtoti bendravimą tarp partnerių vykdant mokslinius tyrimus ir praktinę selekciją Europiniame, regioniniame ir nacionaliniame lygmenyse. Kiekvienas iš programos partnerių sukaupia, susistemina ir pateikia informaciją į šį Centrą apie savo šalyje esamus bandomuosius želdinius, kolekcijas, miško sėklines plantacijas, bei juose sukauptus ar išbandomus genotipus, apie turimą genetinių tyrimų ir selekcijos infrastruktūrą – laboratorijas, įrangą ir prietaisus, mokslines publikacijas ir kt.


Europos sąjungos 6BP tarptautinėje mokslo infrastruktūros programos TREEBREEDEX (2006-2010 m.) Europos virtualaus miško selekcijos centro duomenų bazėse jau įregistruotų visų medžių selekcinių-genetinių bandomųjų želdinių ir kolekcijų išsidėstymo Europoje žemėlapis (pavaizduota tik dalis visų objektų)


Lietuvos agrarinių ir miškotyros mokslų centro (LAMMC) filialo Miškų instituto mokslininkai yra atsakingi už:

 • Europos miško selekcininkų ir genetikų duomenų bazės sudarymą ir tvarkymą (dr.(HP) A.Pliūra);
 • Selekcinių programų optimizavimo, balansuojant genetinę naudą ir genetinę įvairovę, mokslinės ir techninės metodologijos sintezę (dr.D.Danusevičius);
 • Dalyvauja rengiant atskirų medžių rūšių selekcijos monografijas (paprastojo uosio – dr.(HP) A.Pliūra, paprastosios eglės – dr. D.Danusevičius), kurios bus išleistos pripažintoje tarptautinėje leidykloje atskiru leidiniu;
 • Į TREEBREEDEX duomenų bazę tieiogiai įveda informaciją apie Lietuvoje įkurtus bandomuosius želdinius, kolekcijas, miško sėklines plantacijas, bei juose sukauptus ar išbandomus genotipus (eglės, pušies, maumedžio – dr. D.Danusevičius, beržo, uosio, tręšnės, tuopų – dr.V.Baliuckas bei dr.(HP) A.Pliūra);
 • Rengia ir pristato pranešimus TREEBREEDEX programos konferencijose ir seminaruose;
 • Surenka duomenis ir užpildo visų TREEBREEDEX sekcijų darbines anketas apie šalyje naudojamus selekcijos ir genetinio įvertinimo metodus, selekcinių darbų kryptis, apimtis ir pasiekimus, nacionalines programas, šalies įstatymus ir poįstatyminius aklus, selekcinės medžiagos naudojimą ir kt.;
 • Dalyvauja ekspertų darbinėse grupėse, kurios atlieka tyrimų rezultatų ir patyrimo analizę provenencijų rajonavimo, fenogenetinio plastiškumo, adaptacijos klimato pokyčių sąlygomis, selekcinių programų kūrimo, selekcinės reprodukcinės medžiagos skleidimo, selekcijos strategijos ir metodų, matavimų ir duomenų analizės metodų standartizavivo ir kitais klausimais, ir rengia specializuotas pagal medžių rūšis selekcijos monografijas.


  Lietuvos miško genetinių išteklių svetainė autorius Alfas Pliūra

  Atgal

  TREEBREEDEX, TREEBREEDEX, TREEBREEDEX, TREEBREEDEX, TREEBREEDEX, TREEBREEDEX, TREEBREEDEX, TREEBREEDEX, TREEBREEDEX, TREEBREEDEX, TREEBREEDEX, TREEBREEDEX