Atgal

Dėl valstybinės mokslo programos "Lietuvos naudojamųjų augalų ir žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių tyrimas ir išsaugojimas" ("Genofondo" programos)

Nutarimas 1151 1998.09.24 Valstybės žinios,1998, Nr. 85-2374
1998.09.24 Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė .
Įsigalioja nuo 1998.10.01
Susiję dokumentai Vertimai Originalus Microsoft Word 97 formato tekstas
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
N U T A R I M A S 
 
 
 
1998 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1151 
Vilnius 
Dėl valstybinės mokslo programos “Lietuvos naudojamųjų augalų ir žemės ūkio
gyvūnų genetinių išteklių tyrimas ir išsaugojimas” (“Genofondo” programos) 
 
      Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

      1. Pritarti konkursą laimėjusios valstybinės mokslo programos “Lietuvos naudojamųjų augalų ir žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių tyrimas ir išsaugojimas” (“Genofondo” programos) pagrindinėms nuostatos (pridedama).

      2. Patvirtinti valstybinės mokslo programos “Lietuvos naudojamųjų augalų ir žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių tyrimas ir išsaugojimas” (“Genofondo” programos) tarybos sudėtį (pridedama).

      3. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai: 

      3.1. patvirtinti valstybinę mokslo programą “Lietuvos naudojamųjų augalų ir žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių tyrimas ir išsaugojimas” (toliau vadinama - “Genofondo” programa);

      3.2. vykdyti “Genofondo” programos užsakovo funkcijas;
      3.3. patvirtinti instituciją, aptarnaujančią “Genofondo” programą;

      3.4. kartu su Žemės ūkio ministerija ir Aplinkos ministerija apsvarstyti, kiek lėšų reikės “Genofondo” programai vykdyti, ir nustatytąja tvarka spręsti klausimą dėl šios programos finansavimo 1998-2002 metais iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, numatytų Švietimo ir mokslo ministerijai bendrosioms mokslo ir studijų reikmėms, Žemės ūkio ministerijai - Kaimo rėmimo fondui ir Aplinkos ministerijos programoms. 

 
 
      Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius 
 
      Švietimo ir mokslo ministras Kornelijus Platelis 
 
Pritarta 
                                             Lietuvos Respublikos Vyriausybės

                                          1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1151 

Valstybinės mokslo programos “Lietuvos naudojamųjų augalų ir žemės
ūkio gyvūnų genetinių išteklių tyrimas ir išsaugojimas”
(“Genofondo” programos) pagrindinės nuostatos 
 
Programos aktualumas 
 

      1. Kaupti, tirti ir išsaugoti augalų ir gyvūnų genetinius išteklius svarbu ne tik moksliniu, moraliniu ar estetiniu, bet ir ekonominiu požiūriu, nes sudaroma bazė išvesti naujas veisles.

      2. Lietuvoje genetinių išteklių kaupimo ir saugojimo sistema dar tik kuriama. Sistemingas mokslo ir mokymo institucijų darbas išsaugant augalų genetinius išteklius 1994-1997 metais buvo vykdomas pagal Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo programą “Kultūrinių augalų resursai”. Buvo padėti pamatai Lietuvos augalų genetinių išteklių išsaugojimo sistemai, inventorizuotos, daug kur atnaujintos ir gausiai papildytos naujais pavyzdžiais kolekcijos, sudarytos tolesnio pavyzdžių palaikymo bei tyrimų sąlygos. Lietuvos gyvulininkystės instituto mokslininkų grupės pastangomis buvo suformuotos ir išgelbėtos nuo išnykimo pagrindinės vietinių žemės ūkio gyvūnų populiacijos.

      3. Lietuvos žemdirbystės instituto, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto, Lietuvos miškų instituto, Botanikos instituto, Lietuvos gyvulininkystės instituto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Lietuvos veterinarijos akademijos mokslininkų iniciatyva buvo parengtas valstybinės mokslo programos “Lietuvos naudojamųjų augalų ir žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių tyrimas ir išsaugojimas” (“Genofondo” programos) projektas. 

 
Programos tikslas  

      4. Šios programos tikslas - išsaugoti genetinius išteklius ateities kartoms ir panaudoti sukauptą genofondą bei jo tyrimų rezultatus selekcijoje, įvairiems mokslo tikslams ir tiesiogiai gamyboje, toliau nepertraukiamai plėtoti šią svarbią mokslo veiklos sritį. 

Programos uždaviniai 

      5. Suformuoti, pagal tarptautinius reikalavimus ištirti, įvertinti, sutvarkyti ir palaikyti prioritetinių (t.y. didžiausią ūkinę reikšmę ir vertingiausią vietinę genetinę įvairovę turinčių) rūšių nacionalines augalų genetinių išteklių kolekcijas.

      6. Surinkti visų rūšių Lietuvos teritorijoje augančių naudojamųjų augalų pavyzdžius, ištirti ir įvertinti jų įvairovę, atrinkti vertingas formas.

      7. Suformuotas žemės ūkio gyvūnų bandas papildyti naujais gyvuliais, jas išlaikyti, tirti, dauginti ir platinti.

      8. Įdiegti sėklų ir kitų augalo dalių, gyvulių spermos bei embrionų ilgalaikio gyvybingumo išsaugojimo metodus bei juos tobulinti.

      9. Plėsti genetinių išteklių tyrimus ir saugojimą natūraliomis (in situ) ir žmogaus sukurtomis (ex situ) sąlygomis.

      10. Sukurti standartizuotą genetinių išteklių duomenų bazę, techniškai aprūpintą informacijos sistemą, vienijančią visas programoje dalyvaujančias mokslo ir mokymo įstaigas.

      11. Išleisti atnaujintą ir papildytą naujais pavyzdžiais bei tyrimų rezultatais Lietuvos augalų genetinių išteklių katalogą bei gyvulių kilmės knygas.

      12. Rengti mokslines monografijas, rekomendacijas, kaip efektyviai naudoti genetinius išteklius, taip pat organizuoti konferencijas, populiarinti nacionalinio genofondo saugojimą.

      13. Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą genofondo saugojimo srityje.

      14. Rengti pasiūlymus dėl juridinio genetinių išteklių saugojimo pagrindimo. 

 
Prognozuojami programos rezultatai ir jų panaudojimo galimybės 

      15. Bus suformuotos tarptautinius reikalavimus atitinkančios žemės ūkio augalų ir gyvūnų genetinių išteklių kolekcijos, atlikta genetinių ištek