Atgal   Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadas (Valstybinis miško genetinių išteklių registras)

Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadą sudaro įvairaus pobūdžio genetinių išteklių išsaugojimo, tyrimo, selekcijos ir sėklininkystės objektų sąrašai ir suvestinės, reikalingi Lietuvos miško genetinių išteklių būklei ir naudojimui analizuoti, veiklai planuoti ir koordinuoti. Sąvadas automatiškai formuojamas iš Miško genetinių išteklių duomenų bazėje esančių duomenų kiekvienų metų sausio 1-ai dienai. Registrą veda LR Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba:

Lietuvos miško sėklinės bazės sąvade esanti išsami informacija laisvai prieinama Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje: Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadas (2021 metų pdf failas)

Informacija apie Europinės reikšmės genetinių išteklių išsaugojimo objektus Lietuvoje ir kitose šalyse pateikiama EUFGIS portale.


Pagrindiniai miško genetinių išteklių išsaugojimo, selekcijos ir sėklininkystės objektų tipai:

Genetinis draustinis - tai aprobuota, genetiniu-selekciniu požiūriu vertinga, ne mažesnio kaip 3 ha ploto medynų grupė ar medynas, reprezentuojantis toje vietovėje augančias puliacijas ir skirtas genetiniams ištekliams išsaugoti in situ.

Sėklinis medynas - tai produktyvus ir geros kokybės (I selekcinės grupės) medynas, skirtas selekcinėms geros kokybės sėkloms gauti.

Rinktinis (pliusinis medis) - tai atrinktas selekciniu požiūriu vertingas medis, produktyvumu ir kokybe žymiai geresnis nei augantys tomis pat augavietės sąlygomis to paties amžiaus I selekcinės grupės medyno vidutiniai medžiai.

Klonų kolekcija - tai specialūs tinkamai suplanuoti želdiniai, įveisti skiepyta sodinamąja medžiaga, kur kiekvienas klonas yra atstovaujamas keletos individų (rametų), ir yra skirti selekciniu-genetiniu požiūriu vertingų medžų (pvz. pliusinių medžių) genetiniams ištekliams išsaugoti ex situ sąlygomis (ne savo kilmės vietoje)

Miško sėklinė plantacija - tai specialūs tinkamai suplanuoti želdiniai, įveisti skiepyta arba sėklinės kilmės sodinamąja medžiaga nuo selekciškai vertingų medžių, izoliuoti nuo aplinkinių tos rūšies medynų, įveisti ir tvarkomi dažnam, gausiam ir lengvai surenkamam selekcinių (genetiškai pagerintų) sėklų derliui gauti.

Palikuonių bandomieji želdiniai - tai specialūs tinkamai suplanuoti ir įveisti dviejose ar keliose vietose lauko eksperimentiniai želdiniai, skirti įvertinti ir palyginti iš skirtingose rūšies arealo dalyse augančių populiacijų palikuonių ar šeimų augimą ir kitas savybes, bei gauti įvairaus pobūdžio eko-genetinę informaciją.

Genų bankas - tai specialiai įrengtos patalpos ar įrenginiai, kur genetiniai ištekliai saugomi sėklų, žiedadulkių arba audinių kultūrų pavidalu.

In situ genetinių išteklių dinaminio išsaugojimo subpopuliacija - tai medynų grupė, medynas arba dalis medyno, kur vykdoma tinkama veikla tikslu išsaugoti tikslinės rūšies genetinius išteklius natūralioje populiacijoje arba vietoje, kurioje ši populiacija anksčiau augo ir/ar išsivystė savo skiriamuosius bruožus.

Ex situ genetinių išteklių dinaminio išsaugojimo subpopuliacija - tai medynas, skirtas genetiniams ištekliams išsaugoti ne savo kilmės vietoje, sukurtas naudojant reprodukcinę medžiagą, atsitiktiniu būdu surinktą saugotiname genetiniame objekte.

P.s. Šių objektų apibrėžimai paruošti Lietuvos miško sėklinikystės nuostatuose pateiktų sąvokų apibrėžimų pagrindu, pakoregavus pagal tarptautinės OECD miško reprodukcinės medžiagos sertifikavimo schemos, G.Eriksson, D.Lingren ir E.B Snyder miško genetikos ir selekcijos paaiškinamuosiuose žodynuose pateiktus terminų apibrėžimus.

 

Atgal