...Genetinės įvairovės išsaugojimas - neatsiejamas biologinės įvairovės išsaugojimo elementas .......

Miško genetiniai ištekliai - tai miško medžių biologinė medžiaga (populiacijos, medynai, medžių grupės, pavieniai medžiai bei jų dalys), turinti faktišką arba potencialiai vertingą (ekologine, selekcine, ekonomine ar kt. prasme) genetinę informaciją. Miško genetiniai ištekliai - tai kiekvienos šalies nacionalinis turtas, laiduojantis biologinių išteklių tvarumą, įvairių gyvybės formų, tame tarpe ir žmogaus, pilnaverčią būtį ir tęstinumą. Šių išteklių išsaugojimas, gausinimas ir racionalus panaudojimas yra vienas iš svarbiausių šiuolaikinės tvarios miškininkystės ir gamtosaugos komponentų.   Metelių miškų masyvai
 
  Genetinių išteklių vertė išreiškiama per genetinę įvairovę - kuo ši įvairovė didesnė, tuo vertingesni genetiniai ištekliai. Genetinė įvairovė, apibūdinanti genetinį kintamumą tarp populiacijų ir jų viduje, šalia rūšinės bei ekosisteminės įvairovės, yra esminis biologinės įvairovės komponentas. Nūdienos sparčių klimato ir aplinkos pokyčių sąlygomis kiekvienos rūšies išlikimas, reprodukcija ir evoliucija didele dalimi priklauso nuo genetinės įvairovės. Todėl, efektyvus genetinės įvairovės išsaugojimas lemia visos biologinės įvairovės išsaugojimo sėkmę. Genetinės įvairovės vaidmuo saugant biologinę įvairovę akcentuotas Rio-de-Žaneiro Biologinės įvairovės apsaugos konvencijoje (1992 m.), kurią Lietuva ratifikavo 1995 metais, Strazbūro ministerinės konferencijos "Miškų apsauga Europoje" (1990 m.) rezoliucijoje S2 "Miško genetinių išteklių išsaugojimas", Helsinkio ministerinės konferencijos "Miškų apsauga Europoje" (1993 m.) rezoliucijoje H2 "Europos miškų biologinės įvairovės išsaugojimo pagrindinės gairės (guidelines)", Lisabonos ministerinės konferencijos "Miškų apsauga Europoje" (1998 m.) rezoliucijoje L2 "Tvarios miškininkystės Eeuropiniai kriterijai, indikatoriai ir vykdomosios gairės", Agenda 21 paragrafuose Nr.14 ir 15 ir kt. Strasbūro konferencijos S2 rezoliucijai įgyvendinti buvo įkurta nuolat veikianti Europos miško genetinių išteklių programa EUFORGEN, kurioje aktyviai dalyvauja ir Lietuva.
 
Miško medžių rūšių genetinių išteklių išsaugojimo dabartinių ir ateities klimato ir aplinkos pokyčių sąlygomis tikslas - išsaugoti kiekvienos rūšies evoliucinį potencialą Tam būtina palaikyti didelę genetinę įvairovę ir sudaryti palankias sąlygas kiekvienai genetinių išteklių išsaugojimo populiacijai išlikti, prisitaikymui didėti ir jai atsikurti. Tvaraus genetinių išteklių išsaugojimo pagrindas yra plačiame aplinkos sąlygų spektre išdėstytas specialių tinklas is situ populiacijų (draustinių medynų) ir ex situ populiacijų (palikuonių bandomųjų želdinių), kuriuose specialaus dinamiško ūkininkavimo dėka užtikrinamas išsaugojamos rūšies tvarumas visose ontogenezės stadijose, pilnavertis bei savalaikis populiacijos atsikūrimas ir vystymąsis.   Gražutės pušynai
     
  Lietuvoje miško genetinių išteklių išsaugojimo, tyrimo, selekcijos ir sėklininkystės objektų sistema pradėta kurti prieš 40 metų. Šiuo metu ją sudaro didžiulis kiekis įvairių in situ ir ex situ genetinių-selekcinių objektų: genetiniai rezervatai, genetiniai draustiniai, sėkliniai draustiniai, sėkliniai medynai, tyrimo bareliai, pliusiniai medžiai, palikuonių bandomieji ir eksperimentiniai želdiniai, provenencijų ir populiacijų archyvai, klonų archyvai, arboretumai, genų banko kolekcijos, introducentų kolekcijos, miško sėklinės plantacijos ir kt.
     
Kuriamos Lietuvoje naujosios miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos sistemos pagrindą sudaro tinklas pagal daugiapopuliacinės selekcinės sistemos (MPBS) principus atrinktų natūralių kiekvienos medžių rūšies nedidelių in situ subpopuliacijų (draustinių) ir sukurtų ex situ subpopuliacijų (palikuonių bandomųjų želdinių), augančių skirtingomis ekologinėmis sąlygomis įvairiuose Lietuvos miško gamtiniuose regionuose ir dinamiškai tvarkomų, siekiant užtikrinti subpopuliacijų tvarumą, pilnavertį atsikūrimą ir vystymąsi skirtingomis kryptimis. Norint padidinti efektyvumą ir sumažinti kaštus, genetinių išteklių išsaugojimas ir selekcija vykdoma kartu, pagal vieningą Miško genetikos ir selekcijos plėtros programą.   Prienų šilo medynai
    Romo Barausko nuotraukos

El.paštas:genetsk@mi.lt

Atgal