Atgal

Europos miško genetinių išteklių išsaugojimo programos (EUFORGEN II) rekomendacijų rengimas, adaptavimas ir įgyvendinimo koordinavimas English version

1998-2000m., užsakovas - Miškų ir saugomų teritorijų departamentas
vadovas - dr. A.Pliūra, pagr. vykdytojai: dokt. V.Baliuckas, dr. D.Danusevičius

Šis projektas buvo inicijuotas siekiant įsijungti į EUFORGEN II programą, kuri buvo įkurta genetinės ir biologinės įvairovės išsaugojimo tarptautinėms rezoliucijoms (Rio-de-Žaneiro 1992 m., Strasbūro 1990 m., Helsinkio 1993 m., Lisabonos 1998 m. ir kt.) įgyvendinti. Miškų ir saugomų teritorijų departamentas prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos delegavo Lietuvos miškų instituto Miško genetikos ir atkūrimo skyriaus ir Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos darbuotojus dalyvauti EUFORGEN sekcijų/tinklų (networks) darbe:

Sekcijos/tinklai Medžių rūšys Atsakingi darbuotojai
. . Nacionalinis koordinatorius: Alfas Pliūra (2000-2004 m.), Valmantas Kundrotas (2005-2008 m.)
Medynus sudarančių lapuočių Quercus robur, Quercus petrea, Fagus sylvatica Virgilijus Baliuckas (1997-2004 m.), Alfas Pliūra (2005-2008 m.)
Pavieniui augančių lapuočių Fraxinus spp, Alnus glutinosa, Betula sp., Acer sp.,Malus sp., Pyrus sp., Prunus sp., Tilia sp.. Sorbus sp. Alfas Pliūra (1997-2004 m.), Darius Raudonius (2005-2008)
Spygliuočių Picea abies, Pinus sylvestris Darius Danusevičius (2000-2008 m.)

 

Dalyvaujant EUFORGEN programoje ruošiamos Europinės genetinių išteklių išsaugojimo strategijos ir techninės rehomendacijos, kasmet sukaupiama ir išanalizuojama informacija apie genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos būklę Lietuvoje ir paruošiami pranešimai, kurie pristatomi kasmet vykstančiose EUFORGEN programos atskirų sekcijų susitikimuose-konferencijose, adaptuojant EUFORGEN strategijas, nuostatas ir technines rekomendacijas ruošiamos nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo stategijos ir techninės rekomendacijos, mokslinių tyrimų programos ir projektai, genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos programos, nacionalinės duomenų bazių deskriptoriai ir kt. suderinami su EUFORGEN nutarimais ir rekomendacijomis.  
    Romo Barausko nuotr.

1998 m. pagal EUFORGEN įpareigojimus paruošta uosių genetinių išteklių išsaugojimo Europoje ilgalaikė strategija. Genetinių išteklių išsaugojimo problematikos užsienyje ir Lietuvoje analizės ir populiacinės genetikos pagrindu suformuluota genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos strategija ir apibrėžti šie tikslai: palankių sąlygų sudarymas genetinei įvairovei išsaugoti ir didinti, nuolatiniam rūšies prisitaikymui didėti ir evoliucijai vykti taikant specialias dinamines organizacines priemones ir aktyvų tikslinį ūkininkavimą ir tuo užtikrinant išsaugojamos rūšies medynų regeneraciją ir tvarumą visose ontogenezės stadijose. Pagal daugiapopuliacinės selekcinės sistemos (MPBS) principus sudarytoje genetinių išteklių dinaminio išsaugojimo ir selekcijos strategijoje numatyti konservacinių subpopuliacijų atrankos (in situ), sukūrimo (ex situ), išdėstymo ir valdymo principai ir apimtys. Strategijoje numatyta kiekviename miško gamtiniame regione (provenencijos regione) esamų genetinių draustinių ar frezervatų pagrindu įkurti 1-3 in situ konservacines subpopuliacijas (5-15 ha dydžio). Jose turėtų būti vykdomas aktyvus tikslinis ūkininkavimas medynų tvarumui palaikyti, pagrindinės rūšies regeneracijai užtikrinti, nuolatinei adaptacijai ir evoliucijai vykti. Asocijuotų rūšių išsaugojimui rekomenduotinos didesnės (apie 200 ha) subpopuliacijos, susidedančios iš keletos skirtingo amžiaus, sudėties ir miško tipo medynų, kuriuose ūkininkavimas vykdomas ekosisteminės įvairovės didinimo linkme. Šalyse, kuriose uosis turi didesnę ekonominę reikšmę ir vykdmoma jo selekcija, rekomenduotinas ir ex situ išsaugojimo modelis: palikuonių bandomųjų želdinių pagrindu kiekviename miško gamtiniame regione įkuriant 1-3 genetinių išteklių išsaugojimo/selekcijos subpopuliacijas (2-4 ha dydžio). Išbandžius jose pliusinių medžių arba populiacijų reprezentantų palikuonis ir kiekvienoje subpopuliacijoje atrinkus apie 50 geriausių šeimų, kiekviename naujame selekcijos cikle nauja generacija bus kuriama kryžninant tarpusavyje apie 50 pagal kompleksą požymių kiekvienoje iš šių šeimų atrinktų geriausių individų. Kiekviename cikle gaunamas vis didesnis selekcinis efektas bus panaudojamas praktinėje miškininkystėje sukūrus sėklines plantacijas iš geriausių šeimų motinmedžių arba iš geriausių individų, atrinktų geriausiose šeimose, skiepinukų.

  1998 m. paruošti labiau paplitusių kilmingųjų kietųjų lapuočių genetinių išteklių išsaugojimo Europoje techninių rekomendacijų metmenys, kuriuose išdėstyti pagrindiniai dinaminio genetinių išteklių išsaugojimo tikslai, reglamentuojamos genetinių išteklių atrinkimo, objektų atkūrimo ir aktyvios specialaus ūkininkavimo priemonės. Šios rekomendacijos bus išvystytos ateinančių EUFORGEN susitikimų metu ir išleistos 2000-siais metais.
Romo Barausko nuotr.    
     
1998 m. EUFORGEN techninių rekomendacijų pagrindu paruoštos Lietuvos eglės genetinių išteklių išsaugojimo in situ objektų (genetinių ir sėklinių draustinių) įkūrimo, priežiūros ir naudojimo rekomendacijos, kuriose apibrėžtas genetinių išteklių išsaugojimo priemonių tikslas - palankių sąlygų sudarymas genetinei įvairovei išsaugoti ir didinti, rūšies prisitaikymui didėti ir evoliucijai vykti. Reglamentuotos draustinių atrinkimo, įkūrimo, dokumentavimo, aktyvios priežiūros ir naudojimo priemonės, įgalinančios dinamiškai ūkininkaujant užtikrinti eglės medynų, esančių draustiniuose, regeneraciją ir tvarumą visose ontogenezės stadijose, racionalų naudojimą mokslo, selekcijos ir sėklininkystėms tikslams, neišjungiant šių miškų iš naudojimo medienos gamybai ir kt. poreikiams. Lietuvos eglės genetinių išteklių išsaugojimo in situ objektų (genetinių ir sėklinių draustinių) įkūrimo, priežiūros ir naudojimo rekomendacijos patvirtintos ir išleistos 1999 m.  
    Jono Grigaliūno nuotr.
     
  1999 m. EUFORGEN techninių rekomendacijų pagrindu paruoštos Lietuvos labiau paplitusių lapuočių (beržo, juodalksnio, uosio, liepos,) genetinių išteklių išsaugojimo in situ objektų (genetinių ir sėklinių draustinių) įkūrimo, priežiūros ir naudojimo rekomendacijos, kuriose pateiktas genetinių išteklių išsaugojimo veiklos priemonių kompleksas, skirtas sudaryti palankias sąlygas esamai genetinei įvairovei išsaugoti ir jai didinti, rūšies prisitaikymui didėti ir evoliucijai vykti.
Romo Barausko nuotr.    
2001 m. EUFORGEN techninių rekomendacijų pagrindu bus paruoštos Lietuvos socialinių lapuočių (ąžuolo), bei retųjų lapuočių (guobinių, klevų, obelų, kriaušių, vyšnių, šermukšnių ir kt.) genetinių išteklių išsaugojimo in situ objektų (genetinių ir sėklinių draustinių) įkūrimo, priežiūros ir naudojimo rekomendacijos.

2002 m. numatoma išleisti jungtines visų Lietuvos lapuočių medžių genetinių išteklių išsaugojimo in situ objektų (genetinių ir sėklinių draustinių) įkūrimo, priežiūros ir naudojimo rekomendacijas.

 
    Romo Barausko nuotr.

El.paštas:apliura@pub.vdu.lt

Atgal