Pagalba

Augalų nacionalinių genetinių išteklių ĮSTATYMAS

Įstatymas IX-533 2001.10.09 Valstybės žinios,2001, Nr. 90-3144
2001.10.09 Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas .
Įsigalioja nuo 2001.10.24
Susiję dokumentai Originalus Microsoft Word 97 formato tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUGALŲ NACIONALINIŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ
ĮSTATYMAS
2001 m. spalio 9 d. Nr. IX-533 
Vilnius 
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS 
       1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslas
       1. Šis Įstatymas reglamentuoja augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimą, saugojimą ir naudojimą.
       2. Šio Įstatymo tikslas – 
užtikrinti tausojantį augalų nacionalinių genetinių išteklių naudojimą, 
apsaugoti juos nuo niokojimo, nykimo ar visiško sunaikinimo, išsaugoti biologinę 
įvairovę. 
       2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
       1. Augalų genetinė medžiaga – augalų ląstelių sudėtinių dalių visuma, lemianti genetinės informacijos išsaugojimą ir perdavimą.
       2. Augalų genetiniai 
ištekliai – faktiškai ir potencialiai naudingi augalai bei jų dalys, 
pasižyminčios funkcionaliomis generatyvinio ar vegetatyvinio dauginimosi 
savybėmis. Jiems priskiriama:
       1) augalų populiacijos ar jų dalys;
       2) pavieniai augalai ar jų grupės;
       3) augalų reprodukcinės dalys (sėklos, žiedadulkės, gemalai, meristeminiai audiniai, pumpurai, ūgliai).
       3. Augalų genetinis 
draustinis – teritorija, skirta ilgalaikiam genetiškai vertingų augalų 
populiacijų ar jų dalių išsaugojimui.
       4. Augalų genetinių išteklių 
kilmės šalis – šalis, kurioje augalų genetiniai ištekliai susidarė natūraliomis 
sąlygomis ar buvo dirbtinai sukurti.
       5. Augalų genų bankas – iš 
valstybės biudžeto finansuojama institucija, koordinuojanti genetinių išteklių 
išsaugojimo ir tyrimo darbus bei sauganti augalų genetinę medžiagą.
       6. Augalų nacionaliniai 
genetiniai ištekliai – atrinkti ir į augalų nacionalinių genetinių išteklių 
centrinę duomenų bazę įtraukti augalų genetiniai ištekliai, turintys ekologinę, 
selekcinę bei ekonominę svarbą Lietuvos Respublikai. 
       7. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių centrinė duomenų bazė – duomenų bei kitos informacijos apie 
augalų nacionalinius genetinius išteklius rinkinys, kaupiamas ir saugomas 
Vyriausybės įgaliotos institucijos kompiuterinėse laikmenose.
       8. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių išsaugojimas – augalų genetinės informacijos išsaugojimas 
siekiant išvengti augalų nacionalinių genetinių išteklių pažeidimų ir žūties bei 
užtikrinant jų įvairovę, gyvybingumą ir plitimo galimybes.
       9. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių išsaugojimas ex situ – augalų nacionalinių genetinių išteklių 
išsaugojimas už jų gamtinės buveinės ar jų sukūrimo aplinkos ribų.
       10. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių išsaugojimas in situ – augalų nacionalinių genetinių išteklių 
išsaugojimas jų gamtinėse buveinėse ar jų sukūrimo aplinkoje.
       11. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių išsaugojimas inter situ – kultūrinių bei kultivuojamų augalų 
nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimas vietose, kuriose per ilgą 
kultivavimo laikotarpį yra susiformavusios naujos paveldimos šių augalų 
savybės.
       12. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių koordinacinis centras – mokslo ir studijų institucija ar jos 
padalinys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė kaupti augalų 
nacionalinių genetinių išteklių naudojimo bei saugojimo tyrimų rezultatus.
       13. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių naudojimas – augalų nacionalinių genetinių išteklių 
naudojimas žmogaus racionaliems (tikslingiems) poreikiams (maistui, 
technologiniam perdirbimui, vaistinei žaliavai, moksliniams tyrimams, 
selekcijai, sėklininkystei, reprodukcijai ir mainams) tenkinti, neniokojant ir 
nesunaikinant pačių išteklių.
       14. Genetinių išteklių 
plotas – ribota teritorija, kurioje yra augalų populiacija, skirta tų augalų 
nacionaliniams genetiniams ištekliams išsaugoti.
       15. Lauko kolekcija – 
sistemingai lauke auginamų, atnaujinamų ir saugomų augalų rinkinys.
       16. Meristeminis audinys – 
grupė augalo ląstelių, ilgai išlaikančių gebėjimą dalytis.
       17. Saugykla – speciali 
patalpa, skirta augalų genetinei medžiagai saugoti.
       18. Sėklinis medynas – 
produktyvus ir geros kokybės medynas, skirtas sėkloms, kaip genetinei medžiagai, 
ruošti ir naudoti.
       19. Sėklinis sklypas – 
ribota teritorija, kurioje yra augalų populiacija, skirta sėkloms, kaip 
genetinei medžiagai, naudoti. 
 
       3 straipsnis. Nuosavybės teisė į augalų nacionalinius genetinius išteklius
       Augalų nacionaliniai 
genetiniai ištekliai yra Lietuvos Respublikos gyvosios gamtos išteklių sudėtinė 
dalis. Jie nuosavybės teise gali priklausyti valstybei ir juridiniams bei 
fiziniams asmenims. 
 
ANTRASIS SKIRSNIS
VALSTYBINIS AUGALŲ NACIONALINIŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR APSAUGOS REGULIAVIMAS 
4 straipsnis. Valstybinis augalų nacionalinių genetinių išteklių 
naudojimo ir apsaugos reguliavimas
       1. Vyriausybės įgaliotos 
institucijos pagal joms priskirtas veiklos sritis vykdo valstybinį augalų 
nacionalinių genetinių išteklių naudojimo ir saugojimo reguliavimą ir pagal savo 
kompetenciją atlieka šias pagrindines funkcijas:
       1) organizuoja augalų 
nacionalinių genetinių išteklių kaupimą ir saugojimą;
       2) nustato augalų 
nacionalinių genetinių išteklių kaupimo, saugojimo, naudojimo ir atkūrimo 
tvarką;
       3) koordinuoja augalų 
nacionalinių genetinių išteklių centrinės duomenų bazės tvarkymą;
       4) organizuoja augalų 
nacionalinių genetinių išteklių naudojimo ir apsaugos kontrolę;
       5) nustato augalų 
nacionalinių genetinių išteklių mainų, įvežimo bei išvežimo už šalies ribų 
tvarką;
       6) rengia augalų 
nacionalinių genetinių išteklių saugojimo ir naudojimo darbų programas;
       7) bendradarbiauja su užsienio institucijomis;
       8) atlieka kitas teisės aktų joms priskirtas funkcijas.
       2. Augalų nacionalinių genetinių išteklių atrinkimo, saugojimo, naudojimo ir atkūrimo klausimams spręsti iš valstybės valdymo institucijų, mokslo ir studijų institucijų bei nevalstybinių organizacijų atstovų sudaroma nuolatinė augalų nacionalinių genetinių išteklių komisija. Gavusi augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinacinių centrų siūlymus, ši komisija atrenka augalų genetinius išteklius ir teikia Vyriausybės įgaliotoms institucijoms, kad suteiktų jiems nacionalinių genetinių išteklių statusą ir įtrauktų juos į centrinę duomenų bazę. Komisija taip pat teikia pasiūlymus Vyriausybės įgaliotoms institucijoms dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių būklės pagerinimo. Komisija veikia visuomeniniais pagrindais. Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.  
5 straipsnis. Augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimo, 
tyrimo ir saugojimo koordinavimas
       1. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių kaupimą, tyrimą ir išsaugojimą Lietuvos Respublikoje 
koordinuoja bei genetinę medžiagą saugo augalų genų bankas.
       2. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių koordinaciniai centrai koordinuoja augalų nacionalinių 
genetinių išteklių kaupimą, tyrimą ir išsaugojimą pagal augalų grupes: 
       1) žemės ūkio (lauko augalų);
       2) miškų;
       3) žemės ūkio (sodo ir daržo augalų);
       4) dekoratyvinių;
       5) vaistinių aromatinių. 
6 straipsnis. Augalų nacionalinių genetinių išteklių mokslinių tyrimų, kaupimo, saugojimo ir atkūrimo finansavimas
       1. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių moksliniai tyrimai, kaupimas, saugojimo ir atkūrimo priemonių 
įgyvendinimas finansuojami valstybės biudžeto lėšomis.
       2. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių apsaugos priemonių finansavimo šaltiniai gali būti augalų 
nacionalinių genetinių išteklių naudotojų lėšos, tarptautinių fondų bei 
organizacijų lėšos, taip pat savanoriškos fizinių bei juridinių asmenų 
įmokos. 
TREČIASIS SKIRSNIS
Augalų NACIONALINIŲ genetinių išteklių KAUPIMAS IR SAUGOJIMAS 
       7 straipsnis. Augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimas
       1. Augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai kaupiami tiriant, atrenkant, įvertinant bei nustatant jų saugojimo ir naudojimo būdus.
       2. Mokslo ir studijų 
institucijos augalų nacionalinius genetinius išteklius įvertina biologiniu, 
ekologiniu, genetiniu, ekonominiu ir kitais aspektais, nustato faktinę bei 
potencinę jų vertę.
       3. Augalų nacionaliniai 
genetiniai ištekliai saugoti atrenkami pagal vertę, faktinę būklę, gresiančius 
sunaikinimo, sunykimo ar jų tvarumo pažeidimo veiksnius, esančius šiuo metu ar 
galinčius pasireikšti ateityje, esamas atsargas, natūralios bei dirbtinės 
reprodukcijos ypatumus. 
       8 straipsnis. Augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimas
       1. Atrinkti augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai saugomi:
       1) laikant juos natūralios kilmės ar sukūrimo vietose (in situ);
       2) už kilmės ar sukūrimo vietų (ex situ): lauko kolekcijose bei augalų genų bankuose;
       3) vietose, kur yra atsiradusios jų naujos savybės (inter situ).
       2. Augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams saugoti in situ steigiami genetiniai draustiniai, išskiriami genetinių išteklių plotai ar sėkliniai medynai, atrenkamos populiacijos, pavieniai medžiai ar jų grupės. Augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimas in situ neatsiejamas nuo jų natūralių buveinių saugojimo, gyvybingų populiacijų palaikymo bei atkūrimo sudarant palankias jų vystymosi sąlygas.
       3. Augalų nacionaliniams 
genetiniams ištekliams saugoti ex situ įveisiamos lauko kolekcijos bei 
įrengiamos augalų genetinės medžiagos saugyklos.
       4. Augalų veislės bei rasės, 
įgijusios naujų skiriamųjų požymių, saugomos inter situ, sudarant sutartis su 
žemės, kurioje yra šie augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai, valdytojais ir 
savininkais.
       5. Už augalų nacionalinių 
genetinių išteklių išsaugojimą pagal kompetenciją atsakingi: genetinių išteklių 
savininkai, valstybinės žemės naudotojai ar privačios žemės 
savininkai. 
       9 straipsnis. Augalų genetiniai draustiniai ir genetinių išteklių plotai
       1. Augalų genetiniai draustiniai steigiami vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu. Jie skirti genetinę vertę turinčioms augalų populiacijoms ar jų dalims išsaugoti. Augalų genetiniai draustiniai tvarkomi pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintus Augalų genetinių draustinių nuostatus.
       2. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių saugojimą valstybiniuose rezervatuose, nacionaliniuose ir 
regioniniuose parkuose, valstybiniuose draustiniuose, atkuriamų gamtos išteklių 
sklypuose bei kitose saugomose teritorijose reglamentuoja Saugomų teritorijų 
įstatymas, Miškų įstatymas ir kiti teisės aktai.
       3. Šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytose saugomose teritorijose prireikus išskiriami genetinių išteklių 
plotai, kuriuose augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai saugomi pagal 
specialiai parengtas ir Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtintas 
programas. 
10 straipsnis. Saugomi sėkliniai sklypai, sėkliniai medynai bei 
medžių grupės ar pavieniai medžiai
       Sėklinių sklypų, sėklinių 
medynų, medžių grupių ir pavienių medžių, kurie priskiriami augalų 
nacionaliniams genetiniams ištekliams, sąrašą bei jų atrinkimo, priežiūros ir 
apsaugos nuostatus tvirtina Vyriausybės įgaliotos institucijos, atsižvelgdamos į 
augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinacinių centrų teikimus. 
       11 straipsnis. Lauko kolekcijos
       Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijos sudaromos specialiai tam skirtuose sklypuose iš įtrauktų į nacionalinių genetinių išteklių centrinę duomenų bazę augalų. Žemės sklypus kolekcijoms privačioje žemėje, gavusios raštišką žemės savininko sutikimą, parenka, kolekcijas įveisia ir prižiūri mokslo ir studijų institucijos. Lauko kolekcijų įveisimo ir priežiūros tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. 
       12 straipsnis. Augalų genų bankas
       1. Augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimui, tyrimui ir išsaugojimui koordinuoti bei į augalų nacionalinių genetinių išteklių centrinę duomenų bazę įtrauktų augalų nacionalinių genetinių išteklių genetinei medžiagai saugoti Vyriausybė teisės aktų nustatyta tvarka steigia augalų genų banką. Jo nuostatus tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija. Augalų genų bankas išlaikomas valstybės biudžeto lėšomis.
       2. Augalų genų bankas atlieka šias pagrindines funkcijas:
       1) koordinuoja augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimą, tyrimą ir išsaugojimą;
       2) saugo genetinę medžiagą, 
išlaikydamas jos genetinį tapatumą ir vientisumą;
       3) daugina ir platina genetinę medžiagą;
       4) palaiko tiesioginius ryšius su genetinės medžiagos vartotojais – selekcininkais, genetikais, botanikais, privačių kolekcijų savininkais;
       5) inicijuoja ir koordinuoja 
bendras augalų nacionalinių genetinių išteklių mokslinių tyrimų programas, 
skelbia gautus tyrimų rezultatus;
       6) bendradarbiauja su kitų 
šalių augalų genų bankais, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines 
programas augalų nacionalinių genetinių išteklių klausimais;
       7) tvarko augalų nacionalinių genetinių išteklių centrinę duomenų bazę;
       8) atlieka kitas augalų genų banko nuostatuose numatytas funkcijas.
       3. Augalų genetinę medžiagą išsaugoti atrenka mokslo ir studijų ar Vyriausybės įgaliotos institucijos įpareigotos įstaigos (pagal kompetenciją įgyvendinančios augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimo, tyrimo ir apsaugos priemones), vadovaudamosi šio Įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimais ir Augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos rekomenduojamais kriterijais. 
13 straipsnis. Augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimas 
planuojant ūkinę veiklą ir ja verčiantis
       1. Asmenys, planuojantys 
ūkinę veiklą ar ja besiverčiantys, turi vadovautis Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, miškotvarkos ir žemėtvarkos projektų 
reikalavimais. 
       2. Naudoti chemines ar 
biologiškai aktyvias medžiagas in situ saugomų augalų nacionalinių genetinių 
išteklių teritorijose naudotojai gali tuo atveju, jei šios medžiagos nekenkia 
augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams.
       3. Augalų nacionaliniams 
genetiniams ištekliams atkurti, vykstant generacijų kaitai, naudotojai privalo 
sudaryti palankias atžėlimo sąlygas (jei šie neatželia, juos atželdinti), o 
trumpos rotacijos augalus atsėti. Atkuriant augalų nacionalinius genetinius 
išteklius, turi būti išsaugomos jų natūralios savybės.
       4. Ūkinės veiklos poveikį 
augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams nustato ir pagal kompetenciją 
kontroliuoja Vyriausybės įgaliotos institucijos. 
KETVIRTASIS SKIRSNIS
AUGALŲ NACIONALINIŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS 
14 straipsnis. Augalų nacionalinių genetinių išteklių prieinamumas ir naudojimas
       1. Augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai yra laisvai prieinami augalų selekcijos bei tyrimo ir kitiems geros valios (bone fide) tikslams, nurodytiems šio straipsnio 2 dalyje.
       2. Augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai naudojami šiems tikslams:
       1) mokslinio tyrimo;
       2) selekcijos ir sėklininkystės;
       3) reprodukcijos;
       4) mainų;
       5) žmogaus racionaliems (tikslingiems) poreikiams tenkinti (maistui, technologiniam perdirbimui, vaistinei žaliavai, kitiems su augalų nacionalinių genetinių išteklių ėmimu iš gamtinės aplinkos susijusiems tikslams).
       3. Augalų nacionaliniai 
genetiniai ištekliai naudojami jų neniokojant ir nesunaikinant. 
       15 straipsnis. Augalų nacionalinių genetinių išteklių naudotojai
       1. Augalų nacionalinių genetinių išteklių naudotojai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys.
       2. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių naudotojai turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka naudoti 
augalų nacionalinius genetinius išteklius visoje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje. 
       3. Augalų nacionalinių genetinių išteklių naudotojai privalo:
       1) vadovaudamiesi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais augalų nacionalinių genetinių išteklių naudojimo, apsaugos ir atkūrimo reikalavimais, racionaliai naudoti bei saugoti augalų nacionalinius genetinius išteklius;
       2) vadovautis priešgaisrinės 
saugos reikalavimais, įgyvendinti priešgaisrines priemones; kilus gaisrams, 
imtis priemonių jiems gesinti;
       3) Vyriausybės įgaliotos 
institucijos nustatyta tvarka atkurti nykstančius augalų nacionalinius 
genetinius išteklius bei jų augavietes;
       4) vykdyti Vyriausybės įgaliotų institucijų bei pareigūnų reikalavimus. 
       16 straipsnis. Augalų nacionalinių genetinių išteklių centrinė duomenų bazė
       1. Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių duomenims bei kitai informacijai apie juos sisteminti, 
kaupti, saugoti ir naudoti Vyriausybės įgaliota institucija steigia augalų 
nacionalinių genetinių išteklių centrinę duomenų bazę (toliau – duomenų bazė) ir 
tvirtina augalų nacionalinių genetinių išteklių duomenų bazės tvarkymo 
nuostatus. 
       2. Duomenų bazėje kaupiami 
duomenys apie augalų nacionalinius genetinius išteklius:
       1) augalų genetinius draustinius;
       2) sėklinius sklypus ir genetinių išteklių plotus;
       3) sėklinius medynus;
       4) lauko kolekcijas;
       5) pavienius saugomus medžius ir jų grupes;
       6) augalų genų bankuose saugomą augalų genetinę medžiagą.
PENKTASIS SKIRSNIS
atsakomybė UŽ šio ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS 
       17 straipsnis. Teisinė atsakomybė
       1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, traukiami civilinėn, administracinėn arba baudžiamojon atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
       2. Pareikšti ieškinius dėl padarytos žalos turi teisę:
       1) fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių turtui ar interesams padaryta žala;
       2) Valstybinė aplinkos 
apsaugos inspekcija ir kitos įstatymų įgaliotos institucijos, kai žala padaryta 
augalų nacionaliniams ištekliams bei jų radavietėms valstybinėje žemėje.
       3. Žalos, padarytos augalų 
nacionaliniams ištekliams bei jų radavietėms, apskaičiavimo tvarką bei įkainius 
nustato Vyriausybės įgaliota institucija. 
ŠeštasIS skirsnis
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 
18 straipsnis. Tarptautinis bendradarbiavimas augalų nacionalinių genetinių išteklių srityje
       1. Lietuvos Respublika, 
vadovaudamasi Biologinės įvairovės konvencija ir kitais teisės aktais, sudaro 
tarptautines sutartis, dalyvauja tarptautinių organizacijų, susijusių su augalų 
nacionaliniais genetiniais ištekliais, veikloje.
       2. Bendradarbiaudamos su 
kitomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis augalų nacionalinių 
genetinių išteklių srityje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos 
institucijos:
       1) sprendžia augalų 
nacionalinių genetinių išteklių naudojimo bei apsaugos problemas;
       2) teikia suinteresuotoms 
valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms informaciją augalų nacionalinių 
genetinių išteklių klausimais.
       3. Augalų nacionaliniai 
genetiniai ištekliai išvežami iš Lietuvos Respublikos ir įvežami į ją Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka. 
       Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.  
 
 
 
 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS

Nauja paieška
© Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų skyrius.
Pastabas ir pasiūlymus siųskite adresu webadm@lrs.lt